GEEQO B.V. respecteert jouw privacy en verwerkt jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Dit privacybeleid werd laatst aangepast op 30 september 2022 en kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.
Bedrijfsgegevens

Naam: GEEQO B.V.
Website: http://www.flandegand.be
Ondernemingsnummer: 0789.390.057

Verwerkingsdoeleinden

GEEQO verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a (toestemming) en 6.1.b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met partnervennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met GEEQO verbonden zijn. GEEQO garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1.f, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
1. zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
2. een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: pieter.geers@geeqo.be.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Contact

Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kun je contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens:
1. op het volgende e-mailadres: pieter.geers@geeqo.be;
2. op het volgende correspondentieadres: GEEQO B.V., t.a.v. Pieter Geers, Hubert Frère-Orbanlaan 484, 9000 Gent.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be).© 2024 FLAN DE GAND. Traditional flan dessert from Ghent artisanally manufactured with Belgian gingerbread and speculoos. With the support and cooperation of the city of Ghent. Flan de Gand is a registered European trademark. Produced in Belgium by GEEQO B.V, Hubert Frère-Orbanlaan 484, 9000 Ghent. Supervised by the Belgian Federal Agency for the Safety of the Food Chain. Member of Unizo, Bakers Flanders, Gentmade and the Ghent culinary council committee. Disclaimer and privacy policy.